Last ned: Sportsplan

SPORTSPLAN FOR KAPP IF

 

INNLEDNING

Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi har i

Kapp IF og med tanke på å utvikle både klubb og spillere i en positiv retning. Sportsplanen skal være et hjelpemiddel for spillere, foreldre, trenere, ledere og andre involverte i Kapp IF.

 

HOLDNINGER og VERDIER

Alle medlemmene i Kapp IF skal bidra med å skape gode holdninger og trivsel i lagene.

Klubbkulturen til Kapp IF skal bygge på positive verdier og holdninger, og medlemmene skal spille en positiv rolle i nærmiljøet.

Det holdningsskapende arbeidet skal gis prioritet og være et sentralt element fra dag en i alle årsklasser.

Kapp IF ønsker å ha med flest mulig barn lengst mulig og hjelpe hver enkelt spiller til å bli best mulig. Vi ønsker også å gi et lavterskeltilbud til senior menn.

 

Grunnverdier – Fair Play

Foreldre: Vi trenger engasjerte foreldre som en av de viktigste ressursene i klubben.

Ansvar: Vi skal ta ansvar for hverandre og nærmiljøet vårt.

Integrere: Vi skal gi et fotballtilbud til alle.

Respektere: Vi skal respektere trenere, lagledere, motspillere, medspillere og dommere.

 

Positiv: Vi skal være positive på og utenfor banen.

Lagfølelse: Vi skal være stolte av å spille i Kapp IF og vi skal ha sterk lagfølelse.

Allsidighet: Vi skal tenke allsidighet og ha naturlig rom for andre idretter enn fotball.

Yte: Vi skal yte maksimalt på banen, for klubben og i nærmiljøet.

 

Huskeregel for våre grunnverdier er F–A–I–R–P–L–A–Y:

 

 

Foreldrevettregler

1.  Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

2.  Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

3.  Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

4.  Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

5.  Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

6.  Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

7.  Det er ditt barn som spiller fotball.  Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

 

Foreldrevettreglene kan også lastes ned fra Norges Fotballforbunds hjemmeside:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/foreldrevettregler/

 

REKRUTTERING og SAMARBEID

Barnefotball

Kapp IF ønsker å gi et sportslig tilbud til flest mulig, lengst mulig.

Kapp IF rekrutterer spillere i hovedsak fra Kapp og Nordli skolekrets.

I barnefotballen klarer vi å stille lag i stort sett alle klasser.

Hvis det er noen årskull med få spillere, samarbeider laget med årskullet over eller under i barnefotballen. Trenere, lagledere og sportslig leder for barnefotballen samarbeider om dette.

 

Barn som går siste år i barnehagen inviteres til fotballtrening og foreldremøte. Dette kan skje ved å dele ut invitasjon i barnehagen, sende ut på mail samt jungeltelegrafen (barnehagene har ulik praksis ift å dele ut slik invitasjon til ungene).

 

Barn i 1. – 3. klasse (lag 7-9 år) får invitasjon til å delta på fotballtrening og foreldremøte i mars. Invitasjonen blir delt ut på Kapp og Nordli skole. Det er sportslig leder i samarbeid med trenere/lagledere fra forrige sesong som har ansvaret for å dele ut invitasjon og å organisere foreldremøter.

Foreldre til barn i 4. – 6. klasse får informasjon om foreldremøter og oppstart trening av lagleder. Foreldremøtene blir planlagt og holdt i samarbeid med sportslig leder.

 

Minst en representant fra styret skal delta på foreldremøtene på våren. Det kan være hensiktsmessig å la flere lag ha foreldremøte samtidig, der det er mulig å dele opp i de ulike lagene den siste delen av møtet.

 

All info rundt lagene skal legges ut på Kapp IF sin hjemmeside.

Hvis alle foreldre ønsker å danne en egen facebook gruppe for laget, er dette mulig. Men informasjon som angår alle skal i tillegg ligge på hjemmesiden: Navn og kontaktinfo til trener/lagleder og treningstider.

 

 

Ungdomsfotball

13- og 14-åringer samarbeider det med naboklubber for å kunne gi spillerne et best mulig tilbud. Samarbeidet er styrt gjennom en samarbeidsavtale med FK Toten og gjelder både i trening og kamp. Et evt. samarbeidslag må godkjennes av kretsen hvert år.

Det er sportslig leder/fotballeder i moderklubbene (Kapp, Lena, Lensbygda) som har ansvaret for organiseringen av samarbeidet.

 

Treninger og kamper er jevnt fordelt på arenaene til samarbeidslagene. Ved hjemmekamp, skal man bruke draktfargen til den klubben der kampen spilles (eks. blått på Kapp og gult på Lena).

 

Det året ungdommen fyller 15 år, melder de overgang til FK Toten. Det er viktig at støtteapparatet følger spillerne over i ny klubb. FK Toten vil ta stilling til hvem som skal trene lagene (det kan både være foreldre eller personer uten tilknytning til laget), men andre verv rundt laget må dekkes opp av foreldre. Det er fortsatt viktig å ha positive og engasjerte foreldre som støtter opp rundt laget.

 

 

Innmelding/registrering

 

Alle medlemmer må registrere seg på www.kappif.no

De vil da bli registrert i vårt medlemsregister www.treningsokta.no

Alle innmeldte medlemmer er automatisk forsikret gjennom felles lagsforsikring.

Det året man fyller 12 år, blir man registrert i NFF sitt medlemsregister FIKS. F.o.m. det året man fyller 13 år, må spillerne være registrert i FIKS for å ha gyldig forsikring.

Det er mulig å tegne utvidet individuell forsikring for de som ønsker det. Utvidet forsikring dekkes ikke av klubben.

 

 

Trenere og lagledere

I Kapp IF rekrutteres trenere og lagledere fra foreldregruppa til spillerne.

Trenere på seniorlaget rekrutteres fra spillergruppa.

Alle trenere og lagledere må etterleve Kapp IF sine verdier og målsetting og rette seg etter klubbens retningslinjer.

 

Kapp IF bruker www.treningsokta.no som et administrativt og sportslig verktøy og alle trenere og lagledere skal få nødvendig opplæring i programmet. Lagledere har ansvar for å holde lagets side oppdatert ift aktive spillere, trenere og lagledere, samt at opplysningene er korrekte.

Nye medlemmer skal selv registrere seg (foresatte gjør dette for barna) på www.kappif.no og de vil bli overført til Treningsøkta.

 

Trenere og lagleder skal:

 

  • -være gode forbilder for spillerne gjennom positiv opptreden, og jobbe for et godt og inkluderende samhold i laget.
  • -gi alle spillerne et godt sportslig og sosialt tilbud uavhengig av ferdighetsnivå.
  • -vektlegge god oppførsel, både på trening og kamper, og kreve at spillerne respekterer med- og motspillere, dommere og ledere.
  • -være positive og oppmuntrende.
  • -tenke langsiktig og prioritere spillerutvikling fremfor resultater.
  • -ta vare på klubbens utstyr og materiell.
  • -rapportere til sportslig leder etter behov og delta på trener-/lagledermøter i regi av Kapp IF.
  • -delta på ulike faglige fora i regi av Kapp IF og FK Toten.
  • -delta minst en gang på ”Barnefotballkveld”.
  • -delta på klubbdommerkurs.

 

Ved sesongslutt skal lagleder i samarbeid med trener skrive en enkel årsrapport. Denne skal inneholde spillerliste og en kort oppsummering av sesongen. Årsrapporten sendes elektronisk til styret innen 1. desember.

Mal årsrapport

 

BARNEFOTBALL (6-12 år)

 

6-åringer spiller 3’er fotball.

Det anbefales at et lag har 1-2 innbyttere.

Kampene spilles som flere turneringer gjennom sesongen. Når kampene spilles på Kapp, er det foreldrene som organiserer arrangementet i samarbeid med arrangementskomitéen og sportslig leder. Dommerkontakten skaffer dommere.

Banestørrelse 10 x 15 meter. Mål: 0,75-1,0 x 1,2-1,5 meter.

Ball str. 3.

 

Spillere fra 7-10 år spiller 5’er fotball.

Det anbefales 1-3 innbyttere på et lag, men dette avhenger av hvor mange barn det er på årstrinnet.

Alle 5’er lag må ha minst en voksen (utenom treneren) som har deltatt på dommerkurs.

Det er lagleder som er ansvarlig for å skaffe dommer til hjemmekampene og man skal alltid forsøke å få en klubbdommer til å dømme. Hvis alle dommerne er opptatte på kampdagen, må den forelderen som har dommerkurs dømme kampen.

Banestørrelse 20 x 30 meter.

Ball str. 3. Str. 4 fra 10 år.

 

Spillere fra 11-12 år spiller 7’er fotball.

Det anbefales 2-4 innbyttere på et lag, men dette avhenger av hvor mange barn det er på årstrinnet.

Dommerkontakt setter opp dommere til hjemmekampene.

Banestørrelse 30 x 50 meter.

Ball str. 4.

 

Trening/Treningsmengde/Kamper

Innholdet på treningene i barnefotballen skal ta utgangspunkt i NFF sine anbefalinger. Det er viktig med mange ballberøringer, slik at ungene i tidlig alder oppnår god ballkontroll. Fokusområder er sjef over ballen, pasninger og smålagsspill. 

www.treningsokta.no finner man forslag til treninger gjennom hele sesongen for de ulike alderstrinn. Etter hvert vil det komme en øvelsesbank etter treneropplæringen med Jason Vermeer.

 

På fotball.no ligger planer for hva spillerne bør lære på de ulike alderstrinnene -

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/

 

 

Fysikk

Det skal ikke utføres spesifikk styrke og kondisjonstrening i barnefotballen.

Dette ivaretas ved fornuftig valg av spilleaktiviteter og intensitet i spillet.

 

Kamper

Lagene meldes på i seriesystemet. Alle spillere skal delta på lik linje i kamper,

uavhengig av ferdigheter. Det er viktig at spillerne rullerer på de ulike plassene de første årene. Dette er for å gi spillerne en best mulig spillforståelse og for ikke å plassere en spiller på en bestemt plass i for ung alder.

 

Turneringer

6-åringene spiller seriespill som turnering. Vi anbefaler ikke andre turneringer for denne klassen – bortsett fra Knøttiaden, som er et lokalt tiltak rettet mot de yngste spillerne på høsten.

 

For de andre lagene dekker vi inntil 4 turneringer fordelt gjennom sesongen. Det anbefales at man deltar på lokale cuper de første årene (Hov, Briskeby, Biri jentecup, Vind o.a.).

F.o.m. 10 år anbefaler vi Fåbergcup i august. Aldersgruppene10-12 år har tilgang på en barnehage for overnatting. Spillerne må selv dekke utgiftene ifm overnattingen.

Det gis ikke støtte til cuper i utlandet i barnefotballen.

 

De lagene som spiller 5’er fotball, får ikke dekket cuper i vinterhalvåret. Da anbefaler vi at ungene har hovedfokus på en annen idrett, men samtidig mulighet for å sparke fotball på fellestreninger på Lena.

 

Treningsmengde/periode

Det skal legges til rette for at spillerne skal kunne holde på med flere idretter. Med tanke på motorisk utvikling, er det viktig at ungene trener allsidig.

 

Anbefalt treningsmengde:

6-8 år: 1 x pr. uke, 1 time organisert trening f.o.m. april og ut september.

I tillegg kommer kamper og cuper.

I vinterhalvåret anbefaler vi idrettsskole eller annen idrett.

De mest ivrige har muligheten til å delta på fellestreninger i regi av FK Toten.

 

9 -10 år: 1-2 x pr. uke, 1,5 time organisert trening f.o.m. april og ut september.

I tillegg kommer kamper og cuper.

I vinterhalvåret anbefaler vi idrettsskole eller annen idrett, samtidig som de oppfordres til å delta på fellestreninger i regi av FK Toten gjennom vinteren og i sommerferien.

 

11-12 år: 2 x pr. uke, 1,5 time organisert trening gjennom sesongen.

I tillegg kommer kamper og cuper.

Det anbefales fortsatt at barna har en annen idrett i vinterhalvåret, samtidig som de oppfordres til å delta på minst 1 fotballtrening i uka gjennom vinteren.

De som ikke holder på med annen idrett om vinteren, bør ha minst 2 treningsdager (med eget lag og/eller fellestreninger) i vinterhalvåret.

 

Fellestreninger

Utenom sesong er det frivillig trening sammen med andre klubber i Østre Toten to dager i uka. Treningen er på kunstgressbanen på Lena og starter etter høstferien og går fram til april/mai. Det er også fellestreninger i sommerferien.

Spillerne blir delt inn i grupper etter alder, på tvers av klubbtilhørighet.  

Det må alltid delta en voksen person pr. alderstrinn fra hver enkelt klubb.

 

 

Keeperrollen

Trenere i de yngste lagene må motivere alle spillerne til å stå noe i mål. Alle trenere må vise interesse for keeperens rolle i laget, og kunne instruere i noen enkle

grunnteknikker. Noe keepertrening kan bakes inn som en naturlig del av den vanlige fotballtreningen.

Gjennom sesongen blir det arrangert felles keepertrening for alle som ønsker ca 1 x pr. uke.

 

Differensiering og Hospitering

Det er stor forskjell på hvordan ungene utvikler seg ift fysikk og fotballferdigheter - både tekniske ferdigheter og spillforståelse. Det er derfor viktig til enhver tid å se hver enkelt spiller der den er og gi den utfordringer deretter.

Noen årskull er små og trenger ekstra spillere fra året under for å få stilt lag. Her vil det bli naturlig hospiteringsmuligheter for de mest ivrige på det yngste laget.

Er det spillere som ikke får nok utfordringer på sitt eget lag, skal det vurderes hospitering på et alderstrinn opp på trening og evt. kamp.

Hospitering skal ikke gå utover andre spillere på lagene.

All hospitering skal avklares med sportslig leder!

 

 

Dugnadsansvarlig

Det anbefales at alle lag har en dugnadsansvarlig. Der det er ti lag i samme klasse, er det nok med en dugnadsansvarlig.

Dugnadsansvarlig har ansvar for å fordele dugnadsoppgaver innad i laget. Faste dugnader er kioskvakt og utdeling/innsamling av loddbøker, men det kan også komme andre dugnader.

 

Sosiale aktiviteter og Fair Play

Alle lag skal legge til rette for gjennomføring av sosiale aktiviteter som fremmer samhold og vennskap i klubben. Styret er ansvarlig for aktiviteter som er felles for hele klubben og lagleder/dugnadsansvarlig er ansvarlig for sosiale aktiviteter innad i laget (eller på tvers av 2-3 lag). Det kan være så enkelt som å servere frukt eller kveldsmat etter en trening.

Turneringer og cuper virker også som gode sosiale arrangementer (for eksempel overnatting på Fåbergcup).

Det anbefales at lagene i 10-/12-års alderen gjennomfører Fair Play-skolen fra NFF. Fair play-skole er et morsomt, enkelt og brukervennlig konsept som setter «god folkeskikk, raushet og respekt» på dagsorden. Opplegget kan gjennomføres før eller etter trening. https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/2016/fair-play-skolen/

  

Etter endt sesong er det felles avslutninger på sportshytta (2-4 lag har avslutning sammen).

Det er viktig å engasjere foreldrene til å delta i størst mulig grad på disse arrangementene.

 

 

 

UNGDOMSFOTBALL (13 + 14 år)

 

Spillformer har de siste årene variert en del for 13 og 14 åringer, så sjekk gjerne på kretsen sine hjemmesider om dette fortsatt er gjeldene.

J/G13 spiller 9’er fotball på tvers av banen med 7’er mål.

Ball str. 4

J14 9’er fotball og G14 spiller 11’er fotball.

Ball str. 5

Det anbefales 3-4 innbyttere pr. lag.

I 11’er fotball er det i hovedsak fotballkretsen som setter opp dommere. I 9’er fotball varierer det. Klubben blir informert om dette før sesongstart.

Lagleder må registrere alle spillere på et elektronisk dommerkort i Fiks før hver kamp. Hjemmelaget skriver ut dommerkortet og tar det med på kamp.

 

Trening/Treningsmengde/Kamper

 

Innholdet på treningene i ungdomsfotballen er en videreføring fra barnefotballen. God ballkontroll er en forutsetning for godt spill, så det er fortsatt viktig med mange ballberøringer på trening.

www.treningsokta.no finner man tips til treningsopplegg. I tillegg vil det komme en øvelsesbank etter Jason Vermeer sine prinsipper.

 

Når det gjelder spillmodeller, vises det til FK Toten sin Spille- og Treningsmodell - https://drive.google.com/file/d/0B7ccFjdZ3DcCWi00TEpfZ2J3SU0/view

 

Ønsker man ytterligere info om spillutvikling kan man se på NFF sin «Landslagsskole» i treningsøkta eller 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/spillerutvikling/landslagsskolen/

 

Fysikk

Spillerne bør tilbys basistrening (styrke, koordinasjon, bevegelighet) gjennom vinterhalvåret. Der mange av spillerne holder på med en annen idrett om vinteren, kan det være aktuelt å ha basistrening sammen denne idretten (for å minske presset på ungdommen).

 

Kamper

Lagene meldes på i 1. eller 2. divisjon. Hvilken divisjon man velger avhenger av ambisjoner og resultater fra forrige sesong. Det skal gis et tilbud til alle som ønsker å sparke fotball uavhengig av ferdigheter.

Hvis man ved et samarbeid med naboklubb er mange nok spillere til å stille to lag, melder man på et lag i 1. divisjon og et lag i 2. divisjon. Lagene skal være én treningsgruppe og det skal ikke være faste skiller mellom 1. og 2. laget.

I 2. divisjon kan man melde på et 7’er lag, hvis man ikke har nok spillere til 9’er/11’er.

 

Spilletid

Alle spillere i kamptroppen skal spille minst halve kampen. Ut over dette kan spilletid differensieres ut i fra fysisk kapasitet, treningsoppmøte og holdninger. Ved seriespill i eliteserien eller sluttspill i eliteturneringer, kan spilletid differensieres noe mer.

  Turneringer

Dette må avtales med samarbeidende klubb.

Det anbefales en turnering med felles overnatting i Norge, i tillegg til mindre cuper på Østlandet.

 

Treningsmengde/periode

Det tilbys 3-4 treninger i uken utenom sesong, hvorav en økt bør ha ekstra fokus på forebyggende aktivitet (se tips på www.skadefri.no). Det skal legges til rette for at spillerne kan utøve andre idretter utenom sesong.

 

Keeperrollen

Det jobbes med å få til mer satsing på keepere både internt i Kapp og i regi av FK Toten. Viktig at de som ønsker å stå i mål får tilrettelagt og målrettet trening.

 

Differensiering og Hospitering

Det er viktig at spillerne får utfordringer på sitt eget ferdighetsnivå – både ift det å føle mestring, men også noe å strekke seg etter.

Spillere som over tid viser gjennom treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter at de bør utfordres ytterligere, skal få tilbud om hospitering på et høyere nivå. Opplegg for hospitering avtales mellom trenerne. Hvis hospiteringen av ulike årsaker ikke gir positiv opplevelse for aktuell spiller, skal hospiteringen avsluttes.   

Siden 15-åringer står i FK Toten, vil det ikke være mulig å hospitere i kamp på J/G15. Det er allikevel mulig å hospitere på trening. Det er trenere og ikke foreldre som skal avtale hospitering. Er det uklarheter eller spørsmål rundt hospitering, skal sportsligleder kontaktes.

 

Dugnadsansvarlig/Kontaktperson

Alle lag bør ha en dugnadsansvarlig. Samarbeidslag må i tillegg ha en kontaktperson opp mot egen klubb.

Dugnadsansvarlig har ansvar for å fordele dugnadsoppgaver innad i laget. Utdeling/innsamling av loddbøker, organisere kioskvakt, vasking av hytte/garderobe.

Laget får tilbud om å vaske sportshytta ukentlig et år og får en ekstra sum som kan brukes på en større cup (eks. Norway Cup). Laget må påberegne vask av garderober etter hjemmekamper.

Kontaktperson er i utgangspunktet treneren eller laglederen som er medlem i Kapp IF. Hvis hverken trener eller lagleder er fra Kapp IF, må en av foreldrene være kontaktperson opp mot styret i Kapp IF.

 

Sosiale aktiviteter

Alle lag skal legge til rette for gjennomføring av sosiale aktiviteter som fremmer samhold og vennskap i laget. Dette er spesielt viktig for samarbeidslag.

Samarbeidslag bør ha en form for Kick-off i god tid før sesongstart for at spillerne skal bli bedre kjent på tvers av klubbene.

 

 

 

UNGDOMSFOTBALL 15-19 ÅR

Gutter og jenter i alderen 15-19 år melder overgang til FK Toten. FK Toten ivaretar både spillere som ønsker å satse og de som sparker fotball for aktivitetens skyld.

Foreldrene er fortsatt de viktigste personene i støtteapparatet rundt laget, så det er ønskelig at trenere og lagledere følger med laget i FK Toten. FK Toten vurderer hvem som skal være hovedtrener, men alle kan fortsette som hjelpetrenere og lagledere.

 

 

SENIORFOTBALL

Kapp IF har et seniorlag for herrer i laveste divisjon.

Laget er ikke et satsningslag og blir driftet på dugnad som alle andre lag. Treneren velges fra spillergruppa eller en annen frivillig.

Spillerne må delta på dugnad på lik linje som foreldrene i barne- og ungdomsfotballen. Det må være en kontaktperson i spillergruppa som organiserer dugnad for laget og er kontaktperson inn mot styret.

Seniorlaget må holde kiosken åpen når de har kamp på fredag/helg eller utenom sesongen til barnefotballen. De har også ansvar for å holde garderobene i underetasjen ryddige og rene sammen med ungdomsfotballen.


Levert av IdrettenOnline