Sportsplan Kapp IF                                                 

1. INNLEDNING

Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi har i Kapp IF, og med tanke på å utvikle både klubb og spillere i en positiv retning. Sportsplanen skal være et hjelpemiddel for spillere, foreldre, trenere, ledere og andre involverte i Kapp IF.


2. HOLDNINGER OG VERDIER

Alle medlemmene i Kapp IF skal bidra med å skape gode holdninger og trivsel i lagene. Klubbkulturen til Kapp IF skal bygge på positive verdier og holdninger, og medlemmene skal spille en positiv rolle i nærmiljøet. Det holdningsskapende arbeidet skal gis prioritet og være et sentralt element fra dag èn i alle årsklasser. Kapp IF ønsker å ha med flest mulig barn/ungdommer lengst mulig, og hjelpe hver enkelt spiller til å bli best mulig.

I Kapp IF har vi grunnverdier som vi ønsker at alle medlemmer i klubben og ressurspersoner rundt klubben skal holde. Vi ønsker å være en inkluderende klubb med plass til alle, være rettferdige, vise respekt og vise omtanke. Dette sammen med å forholde seg til klubbens sportsplan og bruker riktig tjenestevei. 

Rettferdighet; alle spillere får rettferdig behandling når de behandles ulikt, ut fra sine forutsetninger; individuelle forutsetninger og fysikk.

Respekt: Vi viser respekt for klubben, bane og anlegg, medspillere, motspillere, dommere og andre vi møter i forbindelse med fotballkamper/cuper.

Omtanke for alle i og rundt klubben, og nærmiljøet.


Spillervett

Spillerne i Kapp IF forplikter seg til å følge grunnverdiene i Norges Fotballforbund:

1. Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler.

2. Vis respekt for laget og lagkameratene dine.

3. Vis respekt for motspillere

4. Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler.

5. Ikke være med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel.

6. Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen.

Fair play i klubb - Norges Fotballforbund


Trenervett:

Trenere, lagledere og voksenressurser rundt laget, forplikter seg til å følge Norges Fotballforbund sine grunnverdier. Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett i både kamp og trening:

1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.

2. Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.

3. Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel smitter over på spillere, dommere og tilskuere.

4. Gjennom Fair play- møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.

5. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.

6. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon.

7. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.

8. Jeg er forberedt på temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne skal takle det konstruktivt og positivt.

9. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

10. Jeg utvikler mennesker som spiller fotball og ikke bare fotballspillere.

Fair play i klubb - Norges Fotballforbund


Foreldrevettregler

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller! Foreldrevettreglene kan også lastes ned fra Norges Fotballforbunds hjemmeside: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/foreldrevettregler/


Kampverter

Når laget spiller hjemmekamp har trenere og lagledere mer enn nok med å følge med hva som skjer på banen. Kampverten er en vert for klubben som tar i mot lagene, dommer og publikum. Kampverten i Kapp IF er en voksen med tilhørighet til hjemmelaget. Kampeverten skal bruke en gul kampvert-vest, som finnes i Blåbua.


Før kampen:

•Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

•Ønske velkommen begge lag og dommer.

•Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

•Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.

•Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

•Ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

•Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

•Prate med dommer i pausen.

•Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

•Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen

•Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.


Etter kampen

•Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

•Takker begge lag og dommer.

•Rydde rundt banen etter kampslutt.

kampvert.pdf (fotball.no)


Grunnverdier – Fair Play

Foreldre: Vi trenger engasjerte foreldre som en av de viktigste ressursene i klubben.

Ansvar: Vi skal ta ansvar for hverandre og nærmiljøet vårt.

Integrere: Vi skal gi et fotballtilbud til alle.

Respektere: Vi skal respektere trenere, lagledere, motspillere, medspillere og dommere.

Positiv: Vi skal være positive på og utenfor banen.

Lagfølelse: Vi skal være stolte av å spille i Kapp IF og vi skal ha sterk lagfølelse.

Allsidighet: Vi skal tenke allsidighet og ha naturlig rom for andre idretter enn fotball.

Yte: Vi skal yte maksimalt på banen, for klubben og i nærmiljøet.

Huskeregel for våre grunnverdier er F–A–I–R–P–L–A–Y:


3. REKRUTTERING OG SAMARBEID

3. 1. Idrettsskole/all-idrett

Kapp IF tilbyr idrettsskole/all-idrett til barn i alderen 5-8 år, fra høstferien til påskeferien. Idrettskolen ønsker å tilby allsidig idrett og lek til barna i denne aldersgruppen. Det gis muligheter til å få prøve skøyter, ski, taek-won- doe, håndball, fotball, boksing og klatring mm.

3. 2. Barnefotball

Kapp IF ønsker å gi et sportslig tilbud til flest mulig, lengst mulig. Kapp IF rekrutterer spillere i hovedsak fra Kapp og Nordli skolekrets. I barnefotballen klarer vi å stille lag i stort sett alle klasser. Hvis det er noen årskull med få spillere, samarbeider laget med årskullet over eller under i barnefotballen, i samråd med trenere, lagledere og sportslig leder/sportslig utvalg. 

Barn som går siste år i barnehagen inviteres til fotballtrening og foreldremøte i høstsesongen. De vil i høstsesongen få tilbud om å delta på treninger sammen med 6- åringene. Det er trenere/lagledere for 6- åringene som har ansvaret for treningene og foreldrene til 5- åringene forventes å være deltagende. Invitasjon til trening deles ut i barnehagen og deles på sosiale medier.

Barn i 1. – 3. klasse (lag 6- 8 år) får invitasjon til å delta på fotballtrening, og foreldremøter i mars. Invitasjonen blir delt ut på Kapp og Nordli skole. Det er rekrutteringsansvarlig som sender ut invitasjoner til rektor på henholdsvis Kapp og Nordli skole og deles i sosiale medier. Rekrutteringsansvarlig i samarbeid med trenere/lagledere fra forrige sesong organiserer foreldremøter for disse årskullene.

Foreldre til barn i 4. – 6. klasse får informasjon om foreldremøter og oppstart trening av lagleder. Foreldremøtene blir planlagt og holdt 2 ganger i året. Om nødvendig planlegges dette i samarbeid med sportslig leder. Det kan bes om bistand fra en representant fra styret om nødvendig. Det kan være hensiktsmessig å la flere lag ha foreldremøte samtidig, der det er mulig å dele opp i de ulike lagene den siste delen av møtet.

Ved behov for samarbeid med naboklubber har Kapp IF en intensjonsavtale med Lena IF og Lensbygda SK. Intensjonsavtalen med Lena IF skal fornyes hvert 3. år. Avtalen ble første gang undertegnet i 2022.


3. 3. Ungdomsfotball: 13- og 14-åringer samarbeider med naboklubber for å kunne gi spillerne et best mulig tilbud. Samarbeidet er styrt gjennom en samarbeidsavtale med Lena IF, Lensbygda SK og FK Toten, se eget dokument og gjelder både i trening og kamp. Et evnt. samarbeidslag må godkjennes av kretsen hvert år. Det er sportslig leder/fotballeder i moderklubbene (Kapp, Lena, Lensbygda) som har ansvaret for organiseringen av samarbeidet. Treninger og kamper er jevnt fordelt på arenaene til samarbeidslagene. Ved hjemmekamp, skal man bruke draktfargen til den klubben der kampen spilles (eks. blått på Kapp og gult på Lena). Det året guttene fyller 15 år, melder de overgang til FK Toten jmf. moderklubbavtalen. Det er viktig at støtteapparatet følger spillerne over i en ny klubb. FK Toten vil ta stilling til hvem som skal trene lagene (det kan både være foreldre eller personer uten tilknytning til laget), men andre verv rundt laget må dekkes opp av foreldre. Det er fortsatt viktig å ha positive og engasjerte foreldre som støtter opp rundt laget.

Jentene forholder seg til  samarbeidsavtalen Kapp IF, Lena IF og Lensbygda SK har. Se eget skriv

4. Innmelding/registrering

Alle medlemmer må registrere seg på www.kappif.no. De vil bli registrert i vårt medlemsregister SPOND. Alle innmeldte medlemmer er automatisk forsikret gjennom felles lagsforsikring. Det året man fyller 12 år, blir man registrert i NFF sitt medlemsregister FIKS. F.o.m. det året man fyller 13 år, må spillerne være registrert i FIKS for å ha gyldig forsikring. Det er mulig å tegne utvidet individuell forsikring for de som ønsker det. Utvidet forsikring dekkes ikke av klubben.

 Alle nye medlemmer registrere seg ved å gå inn på www.kappif.no der er det en lenke til innmeldingsskjema i Spond. https://www.kappif.no/p/52006/innmeldingskjema


5. Retningslinjer Trenere og lagledere

I Kapp IF rekrutteres trenere og lagledere fra foreldregruppa til spillerne. Alle trenere og lagledere må etterleve Kapp IF sine verdier og målsetting, og rette seg etter klubbens retningslinjer.

Kapp IF bruker SPOND som et administrativt verktøy og som sportslig verktøy bruker vi blant annet Norges Fotballforbund og www.treningsokta.no. Lagledere har ansvar for å holde lagets side i Spond oppdatert mtp. aktive spillere, trenere og lagledere, samt at opplysningene er korrekte. Nye medlemmer skal selv registrere seg (foresatte gjør dette for barna) på www.kappif.no, og de vil bli overført til SPOND.


Kapp- spilleren skal

- være rettferdig

- være omsorgsfull

- være inkluderende

- være respektfull

- være en enhet uavhengig av skolekrets 


Det vil si at treneren må:

- være gode forbilder for spillerne gjennom positiv opptreden, og jobbe for et godt og inkluderende samhold i laget.

- gi alle spillerne et godt sportslig og sosialt tilbud uavhengig av ferdighetsnivå.

- vektlegge god oppførsel, både på trening og kamper, og kreve at spillerne respekterer med- og motspillere, dommere og ledere.

- være positive og oppmuntrende.

- tenke langsiktig og prioritere spillerutvikling fremfor resultater.

- ta vare på klubbens utstyr og materiell.

- rapportere til sportslig leder etter behov og delta på trener-/lagledermøter i regi av Kapp IF.

- delta på ulike faglige fora (trenerforum) i regi av Kapp IF og FK Toten.

- delta på minimum Grasrottrener 1- kurs, og ellers minst 1 trener på hvert lag bør ha relevant kompetanse. På ungdomsnivå stilles dette som krav. 

- representere klubben og laget som en enhet uavhengig av skolekrets 

- delta på klubbdommerkurs.

- informere foreldre/spillere om forventninger til treninger og kamper (og laguttak)

- Kamper: hilse på trenere/lagledere hos motspillende lag, hilse på dommeren, kort prat med trener til motspillende lag og dommer i pausen om nødvendig, takke trenere og dommer for kampen.

- bruke Fair play- hilsen før og etter kamp

Ved sesongslutt på høsten skal lagleder i samarbeid med trener skrive en enkel årsrapport. Denne skal inneholde spillerliste og en kort oppsummering av sesongen. Årsrapporten sendes elektronisk til sportslig leder innen 1. desember (se vedlegg for mal).


Norges Idrettsforbund har laget en digital trenerattest for alle trenere i idretten. Trenerattesten skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Når treneren har tatt trenerattesten får hun/han tilgang til en ressursside for trenere. 


Trenerattesten: – Målet er å løfte trenerkompetansen i norsk idrett (idrettsforbundet.no) Trenerattesten ble vedtatt av forbundstinget 2021, og gjelder alle trenere.


Lagleder

- holder kontakt med andre lag

- drakter

- Spond

- melde på turneringer

- representere klubben og laget som en enhet uavhengig av skolekrets 

- delegere oppgaver ut til andre foreldre om nødvendig

Det kan også være nødvendig med flere roller innad på laget, som f.eks: dugnadsansvarlig, turneringsansvarlig og en som har ansvar for noe sosialt.


Trenerveileder

Funksjonen skal ivareta oppfølging av klubbens trenere. Vi oppfordrer alle trenere i alle årsklasser til å benytte seg av disse.

Trenerveilederen i Kapp IF skal:

− være et bindeledd mellom trenere og sportslig leder i klubben

− stimulere trenere til å gå på trenerkurs

− være en støttespiller for trenere, og veilede dem i forbindelse med treningsøkter og planlegging 

− gi nødvendig opplæring/veiledning til nye trenere

– eget opplegg for trenere rundt G/J6 (rekrutteringsplanen)

− gjennomføre trenerforum i samarbeid med sportslig leder

- delta på planlegging av treningsdag FK Toten, 3v3- turnering, jentefotballdag

- rekrutteringsplanen


6. BARNEFOTBALL (6-12 år)

Alle spillere skal bruke leggbeskyttere.

Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (6–11 år) - Norges Fotballforbund

Spillformer

6- og 7 -åringer spiller 3’r fotball.

Det anbefales at et lag har minimum 2 innbyttere. Det brukes ikke keeper. Kampene organiseres som flere turneringer på helg gjennom sesongen for 6- åringene, og som seriespill på ukedager for 7- åringene. Når kampene spilles på Kapp, er det viktig at foreldrene bidrar til og setteopp/organisere banene. Dommeransvarlig i klubben skaffer dommere. Banestørrelse  6- og 7- åringer benytter ballbinger. 


Spillere fra 8-9 år spiller 5’r fotball.

Det anbefales 1-3 innbyttere på et lag, men dette avhenger av hvor mange barn det er på årskullet. Alle 5’er lag må ha minst en voksen (utenom treneren) som har deltatt på dommerkurs. Det er lagleder som er ansvarlig for å skaffe dommer til hjemmekampene og man skal alltid forsøke å få en klubbdommer til å dømme. Hvis alle dommerne er opptatte på kampdagen, må den forelderen som har dommerkurs dømme kampen. Banestørrelse 20 x 30 meter. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m (ev. 5 x 2 m). Ball str. 3/4.


Spillere fra 10- 11 år spiller 7’r fotball.

Det anbefales 2-4 innbyttere på et lag, men dette avhenger av hvor mange barn det er på årstrinnet. Dommerkontakt setter opp dommere til hjemmekampene. Banestørrelse 30 x 50 meter. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 5 x 2 m. Ball str. 4. 


Spillere fra 12 år spiller 9`r fotball med offside.

Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (12 år - nierfotball) - Norges Fotballforbund Spillere fra 12 år spiller 9`er fotball med offside. Det anbefales 2-4 innbyttere på et lag, men dette avhenger av hvor mange barn det er på årstrinnet. Banens dimensjoner er 40-50m x 58-64m (tilsvarende på tvers av en normalbane). Målenes størrelse er 5 x 2 meter (sjuermål). Straffesparkfelt (og målfelt): 21 m (bredde) x 8 m (lengde) Ball str. 4.


Trening/treningsmengde

Innholdet på treningene i barnefotballen skal ta utgangspunkt i NFF sine anbefalinger. Det er viktig med mange ballberøringer, slik at ungene i tidlig alder oppnår god ballkontroll. Fokusområder er; sjef over ballen, pasninger og smålagsspill.


På www.fotball.no finner man forslag til treninger gjennom hele sesongen for de ulike alderstrinn. Kim A. Sveum og Lars Fredrik Baakind er trenerveiledere i klubben og skal delta på treninger for å kunne veilede trenerne. På fotball.no ligger planer for hva spillerne bør lære på de ulike alderstrinnene - https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/


Fysikk

Det skal ikke utføres spesifikk styrke og kondisjonstrening i barnefotballen. Dette ivaretas ved fornuftig valg av spilleaktiviteter og intensitet i spillet.


Kamper

Lagene meldes på i seriesystemet. Fra 8- 12 år blir lagene delt inn i 4 nivåer; ikke øvet, litt øvet, noe øvet og veldig øvet. Alle spillere skal delta på lik linje i kamper, uavhengig av ferdigheter. Ungdomsfotballen åpner for mer differensiering.  Det er viktig at spillerne rullerer på de ulike plassene de første årene. Dette er for å gi spillerne en best mulig spillforståelse og for ikke å plassere en spiller på en bestemt plass i for ung alder.


Turneringer

6-åringene spiller seriespill som turnering. Vi anbefaler ikke andre turneringer for denne klassen – bortsett fra Knøttiaden, som er et lokalt tiltak rettet mot de yngste spillerne på høsten. For de andre lagene dekker vi inntil 4 turneringer fordelt gjennom sesongen. Det anbefales at man deltar på lokale cuper de første årene (Hov, Briskeby, Biri jentecup, Vind, Knøttiaden o.a.). F.o.m. 10 år anbefaler vi Sandar cup i august. Det gis ikke støtte til cuper i utlandet i barnefotballen. Fra og med 13 år får de litt friere valg av cup. foreks. Sandar eller Norway Cup. Klubben sponser en vis sum pr spiller for deltagelse, all over det klubben sponser må lagene selv koste. 

De lagene som spiller 5’er fotball, får ikke dekket cuper i vinterhalvåret. Klubben anbefaler at spillerne har hovedfokus på en annen idrett, men samtidig mulighet for å sparke fotball på fellestreninger på Lena (ØTIP); Toten vintertrening.


Treningsmengde/periode

Det skal legges til rette for at spillerne skal kunne holde på med flere idretter. Med tanke på motorisk utvikling, er det viktig at ungene trener allsidig.


Anbefalt treningsmengde:

6-8 år: 

1 x pr. uke, 1 time organisert trening f.o.m. april og ut september. I tillegg kommer kamper og cuper. I vinterhalvåret anbefaler vi idrettsskole eller annen idrett.

De mest ivrige har muligheten til å delta på fellestreninger i regi av FK Toten.


9 -10 år:

1-2 x pr. uke, 1,5 time organisert trening f.o.m. april og ut september. I tillegg kommer kamper og cuper. I vinterhalvåret anbefaler vi annen idrett, samtidig som de oppfordres til å delta på fellestreninger i regi av FK Toten gjennom vinteren og i sommerferien.


11-12 år:

2 x pr. uke, 1,5 time organisert trening gjennom sesongen. I tillegg kommer kamper og cuper. Det anbefales fortsatt at barna har en annen idrett i vinterhalvåret, samtidig som de oppfordres til å delta på minst 1 fotballtrening i uka gjennom vinteren. De som ikke holder på med annen idrett om vinteren, bør ha minst 2 treningsdager (med eget lag og/eller fellestreninger) i vinterhalvåret.


Aktivitet og trening

Vi ønsker at alle som er involvert i barnefotballen på Kapp har en felles forståelse for hvordan vi kan gjennomføre aktivitet og trening på en god måte. I denne delen av planen ser vi på hva vi kan gjøre for å sikre god aktivitet for de ulike aldersgruppene og vi ser på hvorfor vi har ulike fokusområder for ulike aldrer.

6 år – lek med ball. Første året med organisert trening, og første møtet med nye fotballvenner. Her er hovedfokusområder ”sjef over ballen” med ballkontroll og lek, smålagsspill 2 mot 2 og 3 mot 3 med små mål, og scoringstrening med ulike varianter av avslutningstrening med keeper. I tillegg oppfordres trenere til å sette av tid til egne leker/øvelser med ball som de ser fungerer godt i gruppen og som barna setter stor pris på. Varighet på treningene ca. 60 minutter. 

7 år – sjef over ballen. Her er det mye av de samme hovedfokusområdene som året før, men det er ønskelig at selve innholdet i treningene blir videreutviklet, og man kan gjerne heve utfordringene etter hvert som  man ser utvikling blant barna. Ofte er det hensiktsmessig å introdusere pasningsspill som en del av treningene der moment som orientering, valg, og handling kan brukes aktivt. Synliggjøring av hvor viktig det er å slå ”kameratpasninger”.  Varighet på treningene ca. 60 minutter.  

8 år – pasningsspill og ballkontroll. Det året barna fyller 8 år går de fra å ha spilt 3er fotball som 6- og 7-åringer til å begynne med 5er fotball. Det betyr større bane, og flere lagvenninner og lagkamerater å forholde seg til i kampsituasjon. Her ønskes det at treningene har fokusområder rundt pasningsspill, spille med og mot, ballkontroll, og at en spiller mye smålagsspill. I tillegg kan man introdusere angrepsspill, og det å være 1. Angriper(1A) og vi andre(2A og 3A).  I denne alderen er det også naturlig at barna utvikler en forståelse for det å forsvare seg sammen og unngå baklengsmål, og angripe sammen som et lag for å score mål. Med andre ord å utvikle forståelse for spillets og kampens ide. Det er også et fint tidspunkt å lære seg spillets regelverk rundt for eksempel avspark, innkast, corner osv. Varighet på treningene ca. 60 minutter.

9-10 år – 1. Angriper(1A) og vi andre og 1. Forsvarer(1F). I smålagsspillet kan en nå i stor grad øke til 4 mot 4, gjerne også involvere keeper og bruk av mål med samme størrelse som bli brukt i kamp. I denne alderen videreutvikler man innholdet i treningene fra 8-årsalderen. Ulike firkantøvelser har mange gode læringsmoment, og under scoringstrening kan det brukes motstand. 1 mot 1 øvelser der en har fokus på 1A og 1F. I tillegg kan det trenes på overtallsspill med fokus på angrepsspiller med ball og de rundt ballfører. Det er også et flott tidspunkt å innføre firkantspill av ulike varianter. For 10-åringer vil det være mulig å spille 7er fotball i 2020, de som har meldt på 7er lag bør prioritere spill-motspill på banestørrelse og med mål som er kamplikt 7er fotball i forkant av seriestart. Dette for å gi en mer smidig overgang til de nye forholdene. Legg vekt på hele laget i angrep, og hele laget i forsvar. Se på rollefordelinger og nye positive ting med flere lagvenninner og lagkamerater. I 7er fotball skal en også forholde seg til tre ledd på banen både når det gjelder eget lag, og motstander. Det er hele tiden viktig at trenere ser an sin gruppe og tilpasser innhold så godt som mulig. Varighet på treningene ca.60-90 minutter.

11-12 år – 1. Angriper(1A) og vi andre og 1. Forsvarer(1F) og vi andre. Varierte treninger som gjerne har mye fokus på spill-motspill med smålagsspill som varierer fra 4  mot 4 til flere spillere på hvert lag og oppover i antall. Spill både med og uten keeper. Fokus ligger på forståelse for hvordan angripe som et lag og hvordan forsvare seg som et lag. Orientering, valg og handling ut fra ”klima” som spilleren oppfatter. Egne øvelser opp mot angrepsspill og forsvarsspill, scoringstreninger av ulik karakter og med motstand. Fortsatt vektlegge pasningsspill og oppfordre spillere til å prøve ulike roller i laget både i trening og kamp. Varighet på treningene ca. 90 minutter.


Fellestreninger

Utenom sesong er det frivillig trening sammen med andre klubber i Østre Toten to dager i uka. Treningen er på kunstgressbanen på Lena (ØTIP) og starter etter høstferien og går fram til april/mai. Det er også fellestreninger i sommerferien. Spillerne blir delt inn i grupper på kryss av alder og klubbtilhørighet. Dette på grunn av banekapasitet. Det må alltid delta en voksen person pr. alderstrinn fra hver enkelt klubb.


Keeperrollen

Trenere i de yngste lagene må motivere alle spillerne til å stå noe i mål. Alle trenere må vise interesse for keeperens rolle i laget, og kunne instruere i noen enkle grunnteknikker. Noe keepertrening kan bakes inn som en naturlig del av den vanlige fotballtreningen.


Differensiering/hospitering

Det er stor forskjell på hvordan ungene utvikler seg i fht. fysikk og fotballferdigheter - både tekniske ferdigheter og spillforståelse. Det er derfor viktig til enhver tid å se hver enkelt spiller der spilleren er og gi utfordringer deretter. Noen årskull er små og trenger ekstra spillere fra året under for å få stilt lag. Her vil det bli naturlig hospiteringsmuligheter for de mest ivrige på det yngste laget. Er det spillere som ikke får nok utfordringer på sitt eget lag, skal det vurderes hospitering på et alderstrinn opp på trening og evt. kamp. Hospitering skal ikke gå utover andre spillere på lagene. All hospitering skal avklares med sportslig leder! Se eget skriv


Dugnadsansvarlig

Det anbefales at alle lag har en dugnadsansvarlig. Der det er flere lag i samme klasse, er det nok med en dugnadsansvarlig. Dugnadsansvarlig har ansvar for å fordele dugnadsoppgaver innad i laget. Faste dugnader er kioskvakt og utdeling/innsamling av loddbøker, men det kan også komme andre dugnader. Samarbeidslag må i tillegg ha en kontaktperson opp mot egen klubb.. Sosiale aktiviteter og Fair Play

Alle lag skal legge til rette for gjennomføring av sosiale aktiviteter som fremmer samhold og vennskap i klubben. Styret er ansvarlig for aktiviteter som er felles for hele klubben, og lagleder/dugnadsansvarlig er ansvarlig for sosiale aktiviteter innad i laget (eller på tvers av 2-3 lag). Det kan være så enkelt som å servere frukt eller kveldsmat etter en trening. Turneringer og cuper virker også som gode sosiale arrangementer (for eksempel overnatting på Sandar cup). Etter endt sesong er det felles avslutninger på sportshytta (2-4 lag kan ha avslutning sammen). Det er viktig å engasjere foreldrene til å delta i størst mulig grad på disse arrangementene.


7. UNGDOMSFOTBALL ( Fra året man fyller 13 )

Alle spillere skal bruke leggbeskyttere.

13 – 14 år:

J/G13 spiller 9’er fotball 

fra 16-16m av banen med 7’er mål. Ved nierfotball skal man aldri komme under seks spillere på hvert lag. Ball str. 4. 

J/G14 spiller 11’er fotball. 

Det anbefales 4 innbyttere per lag. Ball str. 4. I 11’er fotball er det i hovedsak fotballkretsen som setter opp dommere. I 9’er fotball varierer det. Klubben blir informert om dette før sesongstart. Lagleder må registrere alle spillere på et elektronisk dommerkort i Fiks før hver kamp. Se eget skriv


Trening/treningsmengde/kamper

Innholdet på treningene i ungdomsfotballen er en videreføring fra barnefotballen. God ballkontroll er en forutsetning for godt spill, så det er fortsatt viktig med mange ballberøringer på trening. På www.fotball.no

finner man tips til treningsopplegg. Ønsker man ytterligere info om spillutvikling kan man se på NFF sin «Landslagsskole» i www.fotball.no eller Landslagsskolens spillmodell - Norges Fotballforbund.


Fysikk

Spillerne bør tilbys basistrening (styrke, koordinasjon, bevegelighet) gjennom vinterhalvåret. Der mange av spillerne holder på med en annen idrett om vinteren, kan det være aktuelt å ha basistrening sammen denne idretten (for å minske presset på ungdommen).


Kamper

Lagene meldes på i 1. eller 2. divisjon. Hvilken divisjon man velger avhenger av ambisjoner og resultater fra forrige sesong. Det skal gis et tilbud til alle som ønsker å sparke fotball uavhengig av ferdigheter. Hvis man ved et samarbeid med naboklubb er mange nok spillere til å stille to lag, melder man på et lag i 1. divisjon og et lag i 2. divisjon. Lagene skal være én treningsgruppe og det skal ikke være faste skiller mellom 1. og 2. laget. I 2. divisjon kan man melde på et 7’er lag, hvis man ikke har nok spillere til 9’er/11’er.


Spilletid

Alle spillere i kamptroppen skal spille minst halve kampen. Ut over dette kan spilletid differensieres ut fra fysisk kapasitet, treningsoppmøte og holdninger. Ved cup spill, seriespill i eliteklassen eller sluttspill i turneringer, kan spilletid differensieres noe mer.


Turneringer

Dette må avtales med samarbeidende klubb. Det anbefales en turnering med felles overnatting i Norge, i tillegg til mindre cuper på Østlandet.


Treningsmengde/-periode

Det tilbys 3-4 treninger i uken utenom sesong, hvorav en økt bør ha et ekstra søkelys på forebyggende aktivitet (se tips på www.skadefri.no). Det skal legges til rette for at spillerne kan utøve andre idretter utenom sesong.

Keeperrollen

Det jobbes med å få til mer satsing på keepere både internt i Kapp og i regi av FK Toten. Viktig at de som ønsker å stå i mål får tilrettelagt og målrettet trening.


Differensiering/hospitering

Se eget skriv


Dugnadsansvarlig

Det anbefales at alle lag har en dugnadsansvarlig. Der det er flere lag i samme klasse, er det nok med en dugnadsansvarlig. Dugnadsansvarlig har ansvar for å fordele dugnadsoppgaver innad i laget. Faste dugnader er kioskvakt og utdeling/innsamling av loddbøker, men det kan også komme andre dugnader. Samarbeidslag må i tillegg ha en kontaktperson opp mot egen klubb.. Laget må påberegne vask av garderober etter hjemmekamper. Kontaktperson er i utgangspunktet treneren eller laglederen som er medlem i Kapp IF. Hvis verken trener eller lagleder er fra Kapp IF, må en av foreldrene være kontaktperson opp mot styret i Kapp IF.Sosiale aktiviteter og Fair Play

Alle lag skal legge til rette for gjennomføring av sosiale aktiviteter som fremmer samhold og vennskap i klubben. Styret er ansvarlig for aktiviteter som er felles for hele klubben, og lagleder/dugnadsansvarlig er ansvarlig for sosiale aktiviteter innad i laget (eller på tvers av 2-3 lag). Det kan være så enkelt som å servere frukt eller kveldsmat etter en trening. Turneringer og cuper virker også som gode sosiale arrangementer (for eksempel overnatting på Sandar cup). Etter endt sesong er det felles avslutninger på sportshytta (2-4 lag kan ha avslutning sammen). Det er viktig å engasjere foreldrene til å delta i størst mulig grad på disse arrangementene.

Alle lag skal legge til rette for gjennomføring av sosiale aktiviteter som fremmer samhold og vennskap i laget. Dette er spesielt viktig for samarbeidslag. Samarbeidslag bør ha en form for kick-off i god tid før sesongstart for at spillerne skal bli bedre kjent på tvers av klubbene.


UNGDOMSFOTBALL Gutter 15-19 ÅR

Gutter i alderen 15-19 år melder overgang til FK Toten. FK Toten ivaretar både spillere som ønsker å satse og de som sparker fotball for aktivitetens skyld. Foreldrene er fortsatt de viktigste personene i støtteapparatet rundt laget, så det er ønskelig at trenere og lagledere følger med laget i FK Toten. FK Toten vurderer hvem som skal være hovedtrener, men alle kan fortsette som hjelpetrenere og lagledere.


UNGDOMSFOTBALL Jenter 15-19 ÅR

Følger egen utviklingsplan for samarbeidsklubbene. 


8. DOMMERE

-Klubben arrangere egne dager/kvelder der det blir holdt egne dommerkurs.

-Det blir hvert år lagt ut innbydelse gjennom for eksempel Spond , der det blir oppfordret til og melde seg som aktuell dommer.

-Ferske dommere får lov til å dømme for eksempel 3 mot 3 kamper i starten, slik at dem blir trygge på sin rolle. Og dem kan da etter hvert gå oppover i alderstrinn på dem som dem skal dømme når dem selv føler at dem er klare.

-Kapp IF har og egne kampverter som skal passe på under kamper at dommer ikke får tilsnakk fra for eksempel trener og tilskuere , dette er det nulltoleranse på.

-Alle som er meldt opp som dommere i klubben står på ei liste, slik at vedkommen kan bli spurt om å være dommer under en kamp. Det er en egen dommer ansvarlig som fordeler kampene.

-Dommer honoreres og med ett beløp etter dømt kamp.

-Vi kan og låne ut dommer til for eksempel samarbeids klubber , slik som Lena If og Landsbygda Sportsklubb.


Kapp IF, Mai 2023

Silje Skrinde, Lars Fredrik Baakind, Kim Sveum og Leif Snipstad 

Sportsplan Kapp IF