Samarbeidsavtale «Ungdomsfotball for jenter»

Samarbeids Ungdomsfotballen-jenter.pdf

Felles avtale mellom moderklubbene Kapp IFLena IF og Lensbygda Sportsklubb

INTENSJON

Sportsplanen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hver enkelt årsklasse og lag. Det skal være enkelt å planlegge og vite hva man skal forholde seg til.


Kapp IF, Lena IF og Lensbygda Sportsklubb er både samarbeidsklubber og breddeklubber, med et sportslig tilbud til alle som ønsker å spille fotball. I tillegg tilrettelegger klubbene for aktivitet og tilbud til de som har ønske eller behov om større utfordringer for å utvikle seg som fotballspillere.


Klubbenes sportslige ledere har det overordnede ansvaret for å sørge for at aktiviteten i klubbene styres etter innholdet i Sportsplanen.


DIFFERENSIERING, JEVNBYRDIGHET OG HOSPITERING

I Kapp IF, Lena IF og Lensbygda Sportsklubb er differensiering et viktig virkemiddel for å skape et best mulig fotballtilbud i ungdomsfotballen 13-19 år. 2 INTERN

Differensiering betyr at vi tilbyr ulike opplegg til spillerne ut fra de forskjellene som finnes i interesse, ferdigheter og modning på tvers av årskull

 Differensiering kan omfatte:

Ulik mengde aktivitet, dvs. ikke legg opp til for mange «obligatoriske» fellestreninger. Tenk heller ekstra aktiviteter for de som vil ha/trenger mer aktivitet

Differensiering i den enkelte treningsøkta

Hospitering med eldre/bedre spillere

Ekstratilbud

Hospitering og andre former for differensiering er gode virkemidler for å sikre en fornuftig balanse mellom mestring og utfordring for spillerne.

Differensiering, eller ”rettferdig forskjellsbehandling” er et verktøy for å gi spillerne ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning:

Hvis klubbene ikke har egne lag i årsklasser i forbindelse med hospitering så er det moderklubbene Kapp IF - Lena IF og Lensbygda Sportsklubbs sportslige utvalg som bestemmer hvilke klubber man bør tilrettelegge et samarbeid opp i mot. Dette gjøres i samarbeid med trenere for de aktuelle årstrinn

Jobben er ikke gjort før alle grupper og lag har trenere, lagledere og støtteapparat på plass

Tren sammen både hele årskull og sammen med årskull over og under – med differensiert aktivitet som beskrevet ovenfor

Varier gruppesammensetningene, ikke bruk faste inndelinger

Varier også tilsvarende i trenerteamet, slik at spillerne blir kjent med alle trenere

Tenk differensiering også i kamp ift. Spilletid, motstander og rolle 3 INTERN

Tenk totalbelastning for spilleren, Dette bør vurderes med aktuell spiller i samråd med trener og sportslig veileder.

Sosialt er hele årskullet/klassen ett miljø!

Alle spillere skal oppleve ukas høydepunkt, kampen! Dvs. at alle skal ha betydelig spilletid i minst 1 kamp pr. uke. Se også egen veileder «Spillerflyt i kamper»
Det bør etterstrebes fra alle tre klubbene å ha samarbeidslag i seriesystemet på alle aktuelle årstrinn.

Rekruttering, inkludert overgangen fra barne- til ungdomsfotball, er regulert gjennom hovedsamarbeidsavtalen mellom Kapp IF, Lena IF og Lensbygda Sportsklubb

Guttesiden følger egen utarbeidet plan i overgangen fra barne- til ungdomsfotball og har egen samarbeidsavtale i mellom moderklubbene Kapp - Lena – Lensbygda og FK Toten. (Se sportsplan fra egen moderklubb)


AVVIK FRA SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

- Større avvik sendes inn skriftlig til klubbene

- Epost

- Epost

- Epost

- Avvik søkes løst på lavest mulig nivå


- Avvik skal eventuelt varsles sportslig leder


- Sportslig leder kaller inn sportslig utvalg til møte ved større avvik


- Korrigerende tiltak iverksettes


OPPFØLGING AV TILBAKEMELDINGER OG SANKSJONER FRA KRETS

Tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets håndteres av daglige ledere, som avhengig av sak involverer andre relevante for videre behandling og oppfølging. Den enkelte årsklasse/lag involveres hvis dette er hensiktsmessig. Sportslig utvalg, Fair Play-ansvarlig, eller andre involveres dersom det er naturlig.