Differensiering

Differensiering.pdf

Differensiering, Hospitering Retningslinjer og tips BAKGRUNN I Kapp IF , Lena IF og Lensbygda Sportsklubb er differensiering et viktig virkemiddel for å skape et best mulig fotballtilbud i ungdomsfotballen 13-19 år. Differensiering betyr at vi tilbyr ulike opplegg til spillerne ut fra de forskjellene som finnes i interesse, ferdigheter og modning, samt sosiale behov/tilknytninger Differensiering kan omfatte:

✔ Ulik mengde aktivitet, dvs. ikke legg opp til for mange «obligatoriske» fellestreninger. Tenk heller ekstra aktiviteter for de som vil ha/trenger mer aktivitet

✔ Differensiering i den enkelte treningsøkta

✔ Hospitering med eldre/bedre spillere Hospitering og andre former for differensiering er gode virkemidler for å sikre en fornuftig balanse mellom mestring og utfordring for spillerne. Det er imidlertid viktig å bevisstgjøre spillerne på selv å sørge for et godt treningsutbytte enten du er «best» blant jevnaldrende, eller du må streve for å henge med eldre/bedre spillere. Det er denne dynamikken som gir god spillerutvikling Trenerkoordinator er en uavhengig faglig støtte og en ekstra ressurs ifm. Differensiering Det handler om at «trygghet, mestring og utfordringer gir både trivsel og utvikling»! DIFFERENSIERING I TRENINGSØKTA Noen retningslinjer og tips til hvordan det kan differensieres i treningsøkta:

✔ Felles oppvarming og avslutning på økta. En god investering ift. Trivsel, tilhørighet og miljø

✔ Differensier i økta, dvs. del i grupper etter ferdigheter/interesse, men varier på gruppesammensetningene fra aktivitet til aktivitet og fra gang til gang

✔ Sørg for jevnbyrdighet i spillsekvensene

✔ Når flere årsklasser deler bane, differensier også på tvers av alder

✔ Husk også å rullere i trenerteamet slik at alle spillere og trenere blir kjent med hverandre HOSPITERING I TRENING Hospitering i trening er én måte å differensiere på og vil normalt bety å ha treningsaktiviteter med en eldre/bedre spillergruppe enn den spillergruppa spilleren aldersmessig tilhører I Kapp -Lena -Lensbygda er aldersmessig tilhørighet et viktig prinsipp! Det betyr at alle spillere skal ha regelmessig aktivitet med egen aldersgruppe – også selv om spilleren hospiterer med eldre grupper. Eventuelle avvik, dvs. ønske om permanent oppflytting til en eldre gruppe, skal alltid behandles i felles sportslige utvalg (SU) Her følger det mest sentrale ifm. Hospitering i trening:

✔ Hospitering skal skje gjennom god kommunikasjon «trener-trener», dvs. mellom trener for aldersgruppen spilleren tilhører og trener for gruppen spilleren skal hospitere med – eventuelt også med bistand av trenerkoordinator

✔ Normalt er det TRENER for den aldersgruppen spilleren tilhører, som initierer hvem som skal hospitere. Denne treneren skal uansett alltid involveres når hospitering er aktuelt

✔ Både holdninger (kanskje mest) og ferdigheter er avgjørende ift. Hvem som skal få tilbudet om hospitering ✔ Spiller skal IKKE involveres før trenerne er enige om hvem som skal få tilbud om hospitering INTERN

✔ Spillerens trener er ansvarlig for å vurdere om/når/på hvilken måte foreldre/foresatte skal involveres. Trener for den gruppen spiller skal hospitere med, er ansvarlig for tilsvarende informasjon i og rundt denne gruppen

✔ Hospitering skal være tidsbegrenset og skal i utgangspunktet være i tillegg til trening med egen aldersgruppe. Eventuelt kan det avtales at spiller står over trening med egen aldersgruppe, dersom det kolliderer med hospiteringstrening, eller for å sikre at totalbelastningen ikke blir for stor

✔ Når hospiteringsperioden er ferdig, går spilleren automatisk tilbake til egen aldersgruppe – dersom det ikke besluttes at hospitering skal videreføres enda en periode

✔ Det er viktig å drive målrettet hospitering for de spillerne som til enhver tid ligger «lengst fremme» og som er inne på tiltak med krets og toppklubb. Dvs. at disse spillerne hospiterer jevnlig i lengre perioder med eldre/bedre spillere, uavhengig av eventuelle andre hospiteringsspillere (se neste punkt)

✔ Hospitering kan i tillegg også gjennomføres som en «rullering», der det gjøres en avtale med trener for en eldre/bedre gruppe om at det kan byttes på et visst antall spillere som kan delta på én eller flere treninger for uka

✔ Hospitering skal normalt kun skje 1 aldersklasse «opp». Eventuelle andre ønsker skal tas opp med trenerkoordinator for vurdering

✔ Treninger der flere årsklasser deler bane, gir ekstra gode muligheter for differensiering/ hospitering ved at enkeltspillere eller grupper av spillere kan ha aktiviteter med eldre/bedre spillere i hele eller deler av økta For hospitering i kamper, se egne retningslinjer «Spillerflyt i kamper».