Økonomistyring 

Gjeldene lovverk:Et bilde som inneholder logo, symbol, Varemerke, emblem

Automatisk generert beskrivelse

Norges idrettsforbunds lover - III. Økonomi - § 2-11 (7) - Lovteksten på lovdata.no

Norges fotballforbunds lover - §8-7, pkt 7 - Lovteksten på lovdata.no

Kontonummer Kapp IF: 20500501562

Spørsmål om økonomi kan stilles til ansvarlig for økonomi, Stein Moe. 

7.1 Faktura til klubben

Alle fakturaer til Kapp IF Fotballgruppa må stiles til Kapp Idrettsforening og ikke alle mulige forkortelser og lagsnavn.

Faktura er sendes på følgende måte (som vil forhindre forsinkelser):

1. Som elektronisk faktura (EHF) levert til org.nr 969976234

eller

2. Som e-postfaktura til: steinmoe1955@gmail.com

7.2 Mål - Økonomiske prinsipp

Kapp IF skal ha en sunn økonomi og levere et regnskap som går i pluss hvert år. Vi skal nedbetale gjeld i henhold til inngåtte avtaler. Vi skal oppfylle våre forpliktelser og skape verdier for klubben på en bærekraftig måte. Kapp IF skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. 

7.3 Budsjett

Kapp IF skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter. 

7.4 Regnskap og økonomistyring

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på ”rett år”. Dette med unntak av grasrotandel som blir brukt påfølgende år. Kapp IFs har egen Økonomiansvarlig som fører regnskapet. Styret får regnskapsrapporter til vert styremøte. Regnskapsåret følger kalenderåret. Kapp IF benytter seg av Kontrollutvalg. 

7.5 Fakturering

All fakturering skjer via klubbens regnskapsprogram, bortsett fra kontingenter som faktureres gjennom Spond (klubbens medlemssystem). 

7.6 Kontanthåndtering

Kontantinntekter fra kiosksalg mv. skal alltid telles opp av to personer, oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer.

 

7.7 Regningsbetaling

Klubben sine inngående fakturaer over 5000kr skal attesteres og godkjennes av leder før regnskapsfører utfører utbetaling. Reiseregninger og refusjonsbilag betales over regnskapssystem. Reiseregningene må fylles ut i henhold til krav fra myndighetene og Kapp IF følger statens satser.

7.8 Dommerbetaling

Dommerregninger for kamper i alle klasser betales over konto. 

 

7.9 Økonomisk bistand (støttefond)

Kapp IF skal være en klubb for alle. Dårlig økonomi skal ikke være et hinder for å delta på fotballaktivitet. Østre toten har etablert et støttefond for de som trenger økonomiske lettelser eller bistand kan søke på. https://www.ototen.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/lokal-fritidskasse-ostre-toten/

Gjennom denne ordning kan den enkelte gå i dialog med some ansvarlig eller leder i klubben om økonomisk hjelp til å betale:

  • treningsavgift
  • egenandel cup/turnering

 

 


09.10.2023