Sportsplan Kapp IF

1

SPORTSPLAN FOR KAPP IF

Innhold

1. INNLEDNING ........................................................................................................................................ 3

2. HOLDNINGER OG VERDIER .................................................................................................................. 3

3. REKRUTTERING OG SAMARBEID ......................................................................................................... 5

3. 1. Idrettsskole/all-idrett ................................................................................................................... 5

3. 2. Barnefotball .................................................................................................................................. 5

3. 3. Ungdomsfotball ............................................................................................................................ 5

4. Innmelding/registrering ...................................................................................................................... 6

5. Trenere og lagledere............................................................................................................................ 6

6. BARNEFOTBALL (6-12 år) ..................................................................................................................... 7

6- 7 år: .................................................................................................................................................. 7

8- 9 år: .................................................................................................................................................. 7

10- 11 år: .............................................................................................................................................. 8

12 år: .................................................................................................................................................... 8

Trening/treningsmengde ..................................................................................................................... 8

Kamper ................................................................................................................................................. 8

Turneringer ........................................................................................................................................... 8

Treningsmengde/periode..................................................................................................................... 9

Fellestreninger ..................................................................................................................................... 9

Keeperrollen ......................................................................................................................................... 9

Differensiering/hospitering .................................................................................................................. 9

Dugnadsansvarlig ................................................................................................................................. 9

Sosiale aktiviteter og Fair Play ............................................................................................................. 9

7. UNGDOMSFOTBALL (13 + 14 år) ....................................................................................................... 10

13 – 14 år: ........................................................................................................................................... 10

Trening/treningsmengde/kamper ..................................................................................................... 10

Fysikk .................................................................................................................................................. 10

Kamper ............................................................................................................................................... 10

Spilletid ............................................................................................................................................... 10

Turneringer ......................................................................................................................................... 10

Treningsmengde/-periode ................................................................................................................. 11

Sportsplan Kapp IF

2

Keeperrollen ....................................................................................................................................... 11

Differensiering/hospitering ................................................................................................................ 11

Dugnadsansvarlig/Kontaktperson ...................................................................................................... 11

Sosiale aktiviteter ............................................................................................................................... 11

UNGDOMSFOTBALL 15-19 ÅR ............................................................................................................ 11

Vedlegg ................................................................................................................................................... 12

Vedlegg 1 Mal årsrapport................................................................................................................... 12

Sportsplan Kapp IF

3

1. INNLEDNING

Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi har i Kapp IF, og med tanke på å utvikle både klubb og spillere i en positiv retning. Sportsplanen skal være et hjelpemiddel for spillere, foreldre, trenere, ledere og andre involverte i Kapp IF.

2. HOLDNINGER OG VERDIER

Alle medlemmene i Kapp IF skal bidra med å skape gode holdninger og trivsel i lagene. Klubbkulturen til Kapp IF skal bygge på positive verdier og holdninger, og medlemmene skal spille en positiv rolle i nærmiljøet. Det holdningsskapende arbeidet skal gis prioritet og være et sentralt element fra dag èn i alle årsklasser. Kapp IF ønsker å ha med flest mulig barn/ungdommer lengst mulig, og hjelpe hver enkelt spiller til å bli best mulig.

I Kapp IF har vi laget våre egne grunnverdier som vi ønsker at alle medlemmer i klubben og ressurspersoner rundt klubben skal vise. Vi ønsker å være inkluderende, være rettferdige, vise respekt og vise omtanke.

Inkluderende når vi er en klubb med plass til alle.

Rettferdighet; alle spillere får rettferdig behandling når de behandles ulikt, ut fra sine forutsetninger; individuelle forutsetninger og fysikk.

Respekt: Vi viser respekt for klubben, bane og anlegg, medspillere, motspillere, dommere og andre vi møter i forbindelse med fotballkamper/cuper.

Omtanke for alle i og rundt klubben, og nærmiljøet.

Spillervett

Spillerne i Kapp IF forplikter seg til å følge grunnverdiene i Norges Fotballforbund:

1. Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler.

2. Vis respekt for laget og lagkameratene dine.

3. Vis respekt for motspillere

4. Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler.

5. Ikke være med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel.

6. Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen.

Fair play i klubb - Norges Fotballforbund

Trenervett:

Trenere, lagledere og voksenressurser rundt laget, forplikter seg til å følge Norges Fotballforbund sine grunnverdier. Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett i både kamp og trening:

1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.

2. Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.

3. Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel smitter over på spillere, dommere og tilskuere.

4. Gjennom Fair play- møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.

5. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.

6. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon.

7. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.

Sportsplan Kapp IF

4

8. Jeg er forberedt på temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne skal takle det konstruktivt og positivt.

9. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

10. Jeg utvikler mennesker som spiller fotball og ikke bare fotballspillere.

Fair play i klubb - Norges Fotballforbund

Foreldrevettregler

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller! Foreldrevettreglene kan også lastes ned fra Norges Fotballforbunds hjemmeside: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/foreldrevettregler/

Kampverter

Når laget spiller hjemmekamp har trenere og lagledere mer enn nok med å følge med hva som skjer på banen. Kampverten er en vert for klubben som tar i mot lagene, dommer og publikum. Kampverten i Kapp IF er en voksen med tilhørighet til hjemmelaget. Kampeverten skal bruke en gul kampvert-vest, som finnes i Blåbua.

Før kampen:

•Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

•Ønske velkommen begge lag og dommer.

•Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

•Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.

•Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

•Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

•Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

•Prate med dommer i pausen.

•Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

•Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen

•Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

Etter kampen

•Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

•Takker begge lag og dommer.

•Rydde rundt banen etter kampslutt.

kampvert.pdf (fotball.no)

Sportsplan Kapp IF

5

3. REKRUTTERING OG SAMARBEID

3. 1. Idrettsskole/all-idrett

Kapp IF tilbyr idrettsskole/all-idrett til barn i alderen 5-8 år, fra høstferien til påskeferien. Idrettskolen ønsker å tilby allsidig idrett og lek til barna i denne aldersgruppen. Det gis muligheter til å få prøve skøyter, ski, taek-won- doe, håndball, fotball, boksing og klatring mm.

3. 2. Barnefotball

Kapp IF ønsker å gi et sportslig tilbud til flest mulig, lengst mulig. Kapp IF rekrutterer spillere i hovedsak fra Kapp og Nordli skolekrets. I barnefotballen klarer vi å stille lag i stort sett alle klasser. Hvis det er noen årskull med få spillere, samarbeider laget med årskullet over eller under i barnefotballen. Trenere, lagledere og sportslig leder for barnefotballen samarbeider om dette. Sesong 2021 er det opprettet et større samarbeid med Lena IF, hvor klubbene hospiterer på tvers av klubber slik at

Barn som går siste år i barnehagen inviteres til fotballtrening og foreldremøte i høstsesongen. De vil i høstsesongen få tilbud om å delta på treninger sammen med 6- åringene. Det er trenere/lagledere for 6- åringene som har ansvaret for treningene og foreldrene til 5- åringene forventes å være deltagende. Invitasjon til trening deles ut i barnehagen og deles på sosiale medier. Barn i 1. – 3. klasse (lag 6- 8 år) får invitasjon til å delta på fotballtrening, og foreldremøter i mars. Invitasjonen blir delt ut på Kapp og Nordli skole. Det er sportslig leder som sender ut invitasjoner til rektor på henholdsvis Kapp og Nordli skole og deler i sosiale medier. Sportslig leder i samarbeid med trenere/lagledere fra forrige sesong organiserer foreldremøter for disse årskullene. Foreldre til barn i 4. – 6. klasse får informasjon om foreldremøter og oppstart trening av lagleder. Foreldremøtene blir planlagt og holdt i samarbeid med sportslig leder. Minst en representant fra styret skal delta på foreldremøtene på våren. Det kan være hensiktsmessig å la flere lag ha foreldremøte samtidig, der det er mulig å dele opp i de ulike lagene den siste delen av møtet. Alle nye medlemmer registrere seg ved å gå inn på www.kappif.no der er det en lenke til innmeldingsskjema i Spond.

Ved behov for samarbeid med naboklubber har Kapp IF en intensjonsavtale med Lena IF, som igjen samarbeider med Lensbygda SK. Intensjonsavtalen med Lena IF skal fornyes hvert 3. år. Avtalen ble første gang undertegnet i 2022.

3. 3. Ungdomsfotball

13- og 14-åringer samarbeider med naboklubber for å kunne gi spillerne et best mulig tilbud. Samarbeidet er styrt gjennom en samarbeidsavtale med Lena IF og FK Toten, og gjelder både i trening og kamp. Et evnt. samarbeidslag må godkjennes av kretsen hvert år. Det er sportslig leder/fotballeder i moderklubbene (Kapp, Lena, Lensbygda) som har ansvaret for organiseringen av samarbeidet. Treninger og kamper er jevnt fordelt på arenaene til samarbeidslagene. Ved hjemmekamp, skal man bruke draktfargen til den klubben der kampen spilles (eks. blått på Kapp og gult på Lena). Det året ungdommen fyller 15 år, melder de overgang til FK Toten jmf. moderklubbavtalen. Det er viktig at støtteapparatet følger spillerne over i ny klubb. FK Toten vil ta stilling til hvem som skal trene lagene (det kan både være foreldre eller personer uten tilknytning til laget), men andre verv rundt laget må dekkes opp av foreldre. Det er fortsatt viktig å ha positive og engasjerte foreldre som støtter opp rundt laget.

Sportsplan Kapp IF

6

4. Innmelding/registrering

Alle medlemmer må registrere seg på www.kappif.no. De vil bli registrert i vårt medlemsregister SPOND. Alle innmeldte medlemmer er automatisk forsikret gjennom felles lagsforsikring. Det året man fyller 12 år, blir man registrert i NFF sitt medlemsregister FIKS. F.o.m. det året man fyller 13 år, må spillerne være registrert i FIKS for å ha gyldig forsikring. Det er mulig å tegne utvidet individuell forsikring for de som ønsker det. Utvidet forsikring dekkes ikke av klubben.

5. Retningslinjer Trenere og lagledere

I Kapp IF rekrutteres trenere og lagledere fra foreldregruppa til spillerne. Alle trenere og lagledere må etterleve Kapp IF sine verdier og målsetting, og rette seg etter klubbens retningslinjer.

Kapp IF bruker SPOND som et administrativt verktøy, ogBarnefotball og ungdomsfotball - Norges Fotballforbund og www.treningsokta.no et sportslig verktøy. Lagledere har ansvar for å holde lagets side i Spond oppdatert mtp. aktive spillere, trenere og lagledere, samt at opplysningene er korrekte. Nye medlemmer skal selv registrere seg (foresatte gjør dette for barna) på www.kappif.no, og de vil bli overført til SPOND.

Kapp- spilleren skal

- være rettferdig

- være omsorgsfull

- være inkluderende

- være respektfull

Det vil si at treneren må:

- være gode forbilder for spillerne gjennom positiv opptreden, og jobbe for et godt og inkluderende samhold i laget.

- gi alle spillerne et godt sportslig og sosialt tilbud uavhengig av ferdighetsnivå.

- vektlegge god oppførsel, både på trening og kamper, og kreve at spillerne respekterer med- og motspillere, dommere og ledere.

- være positive og oppmuntrende.

- tenke langsiktig og prioritere spillerutvikling fremfor resultater.

- ta vare på klubbens utstyr og materiell.

- rapportere til sportslig leder etter behov og delta på trener-/lagledermøter i regi av Kapp IF.

- delta på ulike faglige fora (trenerforum) i regi av Kapp IF og FK Toten.

- delta på minimum Grasrottrener 1- kurs, og ellers minst 1 trener på hvert lag som til enhver tid skal ha kurs 2-4.

- delta på klubbdommerkurs.

- informere foreldre/spillere om forventninger til treninger og kamper (og laguttak)

- Kamper: hilse på trenere/lagledere motspillende lag, hilse på dommeren, kort prat med trener motspillende lag og dommer i pausen om nødvendig, takke trenere og dommer for kampen.

- bruke Fair play- hilsen før og etter kamp

Ved sesongslutt på høsten skal lagleder i samarbeid med trener skrive en enkel årsrapport. Denne skal inneholde spillerliste og en kort oppsummering av sesongen. Årsrapporten sendes elektronisk til sportslig leder innen 1. desember (se vedlegg for mal).

Sportsplan Kapp IF

7

Norges Idrettsforbund har laget en digital trenerattest for alle trenere i idretten. Trenerattesten skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Når treneren har tatt trenerattesten får hun/han tilgang til en ressursside for trenere. Log in to NIF Security Domain (buypass.no)

Lanserer Trenerattesten: – Målet er å løfte trenerkompetansen i norsk idrett (idrettsforbundet.no) Trenerattesten ble vedtatt av forbundstinget 2021, og gjelder alle trenere.

Lagleder

- holder kontakt med andre lag

- drakter

- Spond

- melde på turneringer

- delegere oppgaver ut til andre foreldre om nødvendig

Det kan også være nødvendig med flere roller innad på laget, som f.eks: dugnadsansvarlig, turneringsansvarlig og en som har ansvar for noe sosialt.

Trenerveileder

Funksjonen skal ivareta oppfølging av klubbens trenere.

Trenerveilederen i Kapp IF skal:

− være et bindeledd mellom trenere og sportslig leder i klubben

− stimulere trenere til å gå på trenerkurs

− være en støttespiller for trenere, og veilede dem i forbindelse med treningsøkter

- rekruttering: 5- åringene

− gi nødvendig opplæring/veiledning til nye trenere – eget opplegg for trenere rundt G/J6 (rekrutteringsplanen)

− gjennomføre trenerforum i samarbeid med sportslig leder

- delta på planlegging av treningsdag FK Toten, 3v3- turnering, jentefotballdag

- rekrutteringsplanen

6. BARNEFOTBALL (6-12 år)

Alle spillere skal bruke leggbeskyttere.

Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (6–11 år) - Norges Fotballforbund

6- 7 år:

Spillformer 6- og 7 -åringer spiller 3’er fotball. Det anbefales at et lag har 1-2 innbyttere. Det brukes ikke keeper. Kampene organiseres som flere turneringer på helg gjennom sesongen for 6- åringene, og som seriespill på ukedager for 7- åringene. Når kampene spilles på Kapp, er det foreldrene som organiserer arrangementet i samarbeid med arrangementskomitéen, trenerveileder og sportslig leder. Dommerkontakten skaffer dommere. Banestørrelse 10 x 15 meter. Mål: 0,75-1,0 x 1,2-1,5 meter. Ball str. 3. NFF har laget en eget ressursside for trenere til 6- og 7- åringer: Barn 6 - 7 år - Norges Fotballforbund

8- 9 år:

Spillere fra 8-9 år spiller 5’er fotball. Det anbefales 1-3 innbyttere på et lag, men dette avhenger av hvor mange barn det er på årskullet. Alle 5’er lag må ha minst en voksen (utenom treneren) som har deltatt på dommerkurs. Det er lagleder som er ansvarlig for å skaffe dommer til hjemmekampene og man skal alltid forsøke å få en klubbdommer til å dømme. Hvis alle dommerne er opptatte på kampdagen, må den forelderen som har dommerkurs dømme kampen. Banestørrelse 20 x 30 meter. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m (ev. 5 x 2 m). Ball str. 3/4.

NFF har laget en egen ressursside for 8- 9 åringer: Barn 8 - 9 år - Norges Fotballforbund

Sportsplan Kapp IF

8

10- 11 år:

Spillere fra 10- 11 år spiller 7’er fotball. Det anbefales 2-4 innbyttere på et lag, men dette avhenger av hvor mange barn det er på årstrinnet. Dommerkontakt setter opp dommere til hjemmekampene. Banestørrelse 30 x 50 meter. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 5 x 2 m. Ball str. 4. NFF har laget en eget ressursside for 10- 11 åringer: Barn 10 - 11 år - Norges Fotballforbund

12 år:

Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (12 år - nierfotball) - Norges Fotballforbund Spillere fra 12 år spiller 9`er fotball med offside. Det anbefales 2-4 innbyttere på et lag, men dette avhenger av hvor mange barn det er på årstrinnet. Banens dimensjoner er 40-50m x 58-64m (tilsvarende på tvers av en normalbane). Målenes størrelse er 5 x 2 meter (sjuermål). Straffesparkfelt (og målfelt): 21 m (bredde) x 8 m (lengde) Ball str. 4. NFF har laget en eget ressursside for 12- åringer: Barn 12 år - Norges Fotballforbund

Trening/treningsmengde

Innholdet på treningene i barnefotballen skal ta utgangspunkt i NFF sine anbefalinger. Det er viktig med mange ballberøringer, slik at ungene i tidlig alder oppnår god ballkontroll. Fokusområder er; sjef over ballen, pasninger og smålagsspill. På www.treningsokta.no finner man forslag til treninger gjennom hele sesongen for de ulike alderstrinn. En øvingsbank etter treneropplæringen med Jason Vermeer, er tilgjengelig for trenere i klubben. Kim A. Sveum og Lars Fredrik Baakind er trenerveiledere i klubben og skal delta på treninger for å kunne veilede trenerne. På fotball.no ligger planer for hva spillerne bør lære på de ulike alderstrinnene - https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/

Fysikk

Det skal ikke utføres spesifikk styrke og kondisjonstrening i barnefotballen. Dette ivaretas ved fornuftig valg av spilleaktiviteter og intensitet i spillet.

Kamper

Lagene meldes på i seriesystemet. Fra 8- 12 år blir lagene delt inn i 4 nivåer; ikke øvet, litt øvet, noe øvet og veldig øvet. Alle spillere skal delta på lik linje i kamper, uavhengig av ferdigheter. Det er viktig at spillerne rullerer på de ulike plassene de første årene. Dette er for å gi spillerne en best mulig spillforståelse og for ikke å plassere en spiller på en bestemt plass i for ung alder.

Turneringer

6-åringene spiller seriespill som turnering. Vi anbefaler ikke andre turneringer for denne klassen – bortsett fra Knøttiaden, som er et lokalt tiltak rettet mot de yngste spillerne på høsten. For de andre lagene dekker vi inntil 4 turneringer fordelt gjennom sesongen. Det anbefales at man deltar på lokale cuper de første årene (Hov, Briskeby, Biri jentecup, Vind, Knøttiaden o.a.). F.o.m. 10 år anbefaler vi Sandar cup i august. Det gis ikke støtte til cuper i utlandet i barnefotballen. De lagene som spiller 5’er fotball, får ikke dekket cuper i vinterhalvåret. Klubben anbefaler at spillerne har hovedfokus på en annen idrett, men samtidig mulighet for å sparke fotball på fellestreninger på Lena (ØTIP); Toten vintertrening.

Sportsplan Kapp IF

9

Treningsmengde/periode

Det skal legges til rette for at spillerne skal kunne holde på med flere idretter. Med tanke på motorisk utvikling, er det viktig at ungene trener allsidig. Anbefalt treningsmengde: 6-8 år: 1 x pr. uke, 1 time organisert trening f.o.m. april og ut september. I tillegg kommer kamper og cuper. I vinterhalvåret anbefaler vi idrettsskole eller annen idrett. De mest ivrige har muligheten til å delta på fellestreninger i regi av FK Toten. 9 -10 år: 1-2 x pr. uke, 1,5 time organisert trening f.o.m. april og ut september. I tillegg kommer kamper og cuper. I vinterhalvåret anbefaler vi annen idrett, samtidig som de oppfordres til å delta på fellestreninger i regi av FK Toten gjennom vinteren og i sommerferien. 11-12 år: 2 x pr. uke, 1,5 time organisert trening gjennom sesongen. I tillegg kommer kamper og cuper. Det anbefales fortsatt at barna har en annen idrett i vinterhalvåret, samtidig som de oppfordres til å delta på minst 1 fotballtrening i uka gjennom vinteren. De som ikke holder på med annen idrett om vinteren, bør ha minst 2 treningsdager (med eget lag og/eller fellestreninger) i vinterhalvåret.

Fellestreninger

Utenom sesong er det frivillig trening sammen med andre klubber i Østre Toten to dager i uka. Treningen er på kunstgressbanen på Lena (ØTIP) og starter etter høstferien og går fram til april/mai. Det er også fellestreninger i sommerferien. Spillerne blir delt inn i grupper etter alder, på tvers av klubbtilhørighet. Det må alltid delta en voksen person pr. alderstrinn fra hver enkelt klubb.

Keeperrollen

Trenere i de yngste lagene må motivere alle spillerne til å stå noe i mål. Alle trenere må vise interesse for keeperens rolle i laget, og kunne instruere i noen enkle grunnteknikker. Noe keepertrening kan bakes inn som en naturlig del av den vanlige fotballtreningen. Gjennom sesongen blir det arrangert felles keepertrening for alle som ønsker ca. 1 x pr. uke.

Differensiering/hospitering

Det er stor forskjell på hvordan ungene utvikler seg mtp. fysikk og fotballferdigheter - både tekniske ferdigheter og spillforståelse. Det er derfor viktig til enhver tid å se hver enkelt spiller der spilleren er og gi utfordringer deretter. Noen årskull er små og trenger ekstra spillere fra året under for å få stilt lag. Her vil det bli naturlig hospiteringsmuligheter for de mest ivrige på det yngste laget. Er det spillere som ikke får nok utfordringer på sitt eget lag, skal det vurderes hospitering på et alderstrinn opp på trening og evt. kamp. Hospitering skal ikke gå utover andre spillere på lagene. All hospitering skal avklares med sportslig leder! hospitering.pdf (fotball.no) differensiering.pdf (fotball.no)

Dugnadsansvarlig

Det anbefales at alle lag har en dugnadsansvarlig. Der det er ett lag i samme klasse, er det nok med en dugnadsansvarlig. Dugnadsansvarlig har ansvar for å fordele dugnadsoppgaver innad i laget. Faste dugnader er kioskvakt og utdeling/innsamling av loddbøker, samt noe rydding, raking, maling etc.

Sosiale aktiviteter og Fair Play

Alle lag skal legge til rette for gjennomføring av sosiale aktiviteter som fremmer samhold og vennskap i klubben. Styret er ansvarlig for aktiviteter som er felles for hele klubben, og lagleder/dugnadsansvarlig er ansvarlig for sosiale aktiviteter innad i laget (eller på tvers av 2-3 lag). Det kan være så enkelt som å servere frukt eller kveldsmat etter en trening. Turneringer og cuper virker også som gode sosiale arrangementer (for eksempel overnatting på Sandar cup). Det anbefales at lagene i 10-/12-års alder gjennomfører Fair Play-skolen fra NFF. Fair play-skole er et enkelt og brukervennlig konsept som setter «god folkeskikk, raushet og respekt» på dagsorden. Opplegget kan gjennomføres før eller etter trening. fairplayskolen_bokmal.pdf (fotball.no) Etter endt sesong er det

Sportsplan Kapp IF

10

felles avslutninger på sportshytta (2-4 lag har avslutning sammen). Det er viktig å engasjere foreldrene til å delta i størst mulig grad på disse arrangementene.

7. UNGDOMSFOTBALL (13 + 14 år)

Alle spillere skal bruke leggbeskyttere.

13 – 14 år:

J/G13 spiller 9’er fotball på tvers av banen med 7’er mål. Ved nierfotball skal man aldri komme under seks spillere på hvert lag. Ball str. 4. mot-det-ferdige-spille_nierfotball.pdf

J/G14 spiller 11’er fotball. Det anbefales 4 innbyttere per lag. Ball str. 4. I 11’er fotball er det i hovedsak fotballkretsen som setter opp dommere. I 9’er fotball varierer det. Klubben blir informert om dette før sesongstart. Lagleder må registrere alle spillere på et elektronisk dommerkort i Fiks før hver kamp. Hjemmelaget skriver ut dommerkortet og tar det med på kamp. NFF har laget en egen ressursside for 13- 17 år: Ungdom 13 - 17 år - Norges Fotballforbund. Se ytterligere informasjon Bestemmelser for aldersklasser 13–16 år i 11er fotball - Norges Fotballforbund.

Trening/treningsmengde/kamper

Innholdet på treningene i ungdomsfotballen er en videreføring fra barnefotballen. God ballkontroll er en forutsetning for godt spill, så det er fortsatt viktig med mange ballberøringer på trening. På www.treningsokta.no finner man tips til treningsopplegg. I tillegg vil det komme en øvelsesbank etter Jason Vermeer sine prinsipper. Når det gjelder spillmodeller, vises det til FK Toten sin spille- og treningsmodell Spillemodell FK Toten - Google Disk Ønsker man ytterligere info om spillutvikling kan man se på NFF sin «Landslagsskole» i treningsøkta eller Landslagsskolens spillmodell - Norges Fotballforbund.

Fysikk

Spillerne bør tilbys basistrening (styrke, koordinasjon, bevegelighet) gjennom vinterhalvåret. Der mange av spillerne holder på med en annen idrett om vinteren, kan det være aktuelt å ha basistrening sammen denne idretten (for å minske presset på ungdommen).

Kamper

Lagene meldes på i 1. eller 2. divisjon. Hvilken divisjon man velger avhenger av ambisjoner og resultater fra forrige sesong. Det skal gis et tilbud til alle som ønsker å sparke fotball uavhengig av ferdigheter. Hvis man ved et samarbeid med naboklubb er mange nok spillere til å stille to lag, melder man på et lag i 1. divisjon og et lag i 2. divisjon. Lagene skal være én treningsgruppe og det skal ikke være faste skiller mellom 1. og 2. laget. I 2. divisjon kan man melde på et 7’er lag, hvis man ikke har nok spillere til 9’er/11’er.

Spilletid

Alle spillere i kamptroppen skal spille minst halve kampen. Ut over dette kan spilletid differensieres ut fra fysisk kapasitet, treningsoppmøte og holdninger. Ved seriespill i eliteserien eller sluttspill i eliteturneringer, kan spilletid differensieres noe mer.

Turneringer

Dette må avtales med samarbeidende klubb. Det anbefales en turnering med felles overnatting i Norge, i tillegg til mindre cuper på Østlandet.

Sportsplan Kapp IF

11

Treningsmengde/-periode

Det tilbys 3-4 treninger i uken utenom sesong, hvorav en økt bør ha et ekstra søkelys på forebyggende aktivitet (se tips på www.skadefri.no). Det skal legges til rette for at spillerne kan utøve andre idretter utenom sesong.

Keeperrollen

Det jobbes med å få til mer satsing på keepere både internt i Kapp og i regi av FK Toten. Viktig at de som ønsker å stå i mål får tilrettelagt og målrettet trening.

Differensiering/hospitering

Det er viktig at spillerne får utfordringer på sitt eget ferdighetsnivå – både det å føle mestring, men også noe å strekke seg etter. Spillere som over tid viser gjennom treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter at de bør utfordres ytterligere, skal få tilbud om hospitering på et høyere nivå. Opplegg for hospitering avtales mellom trenerne. Hvis hospiteringen av ulike årsaker ikke gir positiv opplevelse for aktuell spiller, skal hospiteringen avsluttes. Siden 15-åringer står i FK Toten, vil det ikke være mulig å hospitere i kamp på J/G15. Det er allikevel mulig å hospitere på trening. Det er trenere og ikke foreldre som skal avtale hospitering. Er det uklarheter eller spørsmål rundt hospitering, skal sportslig leder kontaktes. differensiering.pdf (fotball.no) hospitering.pdf (fotball.no)

Dugnadsansvarlig/Kontaktperson

Alle lag bør ha en dugnadsansvarlig. Samarbeidslag må i tillegg ha en kontaktperson opp mot egen klubb. Dugnadsansvarlig har ansvar for å fordele dugnadsoppgaver innad i laget. Utdeling/innsamling av loddbøker, organisere kioskvakt, vasking av hytte/garderobe. Laget får tilbud om å vaske sportshytta ukentlig et år og får en ekstra sum som kan brukes på en større cup (eks. Norway Cup). Laget må påberegne vask av garderober etter hjemmekamper. Kontaktperson er i utgangspunktet treneren eller laglederen som er medlem i Kapp IF. Hvis verken trener eller lagleder er fra Kapp IF, må en av foreldrene være kontaktperson opp mot styret i Kapp IF.

Sosiale aktiviteter

Alle lag skal legge til rette for gjennomføring av sosiale aktiviteter som fremmer samhold og vennskap i laget. Dette er spesielt viktig for samarbeidslag. Samarbeidslag bør ha en form for kick-off i god tid før sesongstart for at spillerne skal bli bedre kjent på tvers av klubbene.

UNGDOMSFOTBALL 15-19 ÅR

Gutter og jenter i alderen 15-19 år melder overgang til FK Toten. FK Toten ivaretar både spillere som ønsker å satse og de som sparker fotball for aktivitetens skyld. Foreldrene er fortsatt de viktigste personene i støtteapparatet rundt laget, så det er ønskelig at trenere og lagledere følger med laget i FK Toten. FK Toten vurderer hvem som skal være hovedtrener, men alle kan fortsette som hjelpetrenere og lagledere.

Kapp IF, mars 2022

Lars Fredrik Baakind, Kim Sveum og Mari Nyhus

Sportsplan Kapp IF

12

Vedlegg

Vedlegg 1 Mal årsrapport

ÅRSRAPPORT 20

Lagets navn:

Lagets støtteapparat:

Spillere:

Antall lag i seriesystemet for årsklassen: Treninger: Kamper og resultater:

Turneringer:

Representasjon (sone/krets/landslag):

Sosialt:

Sportsplan Kapp IF

13

Utfordringer for årsklassen framover: